Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

De boom van kennis en de boom des levens

 
Genesis 2:8-14
 
Er is een opmerkelijke overeenkomst en ook weer een opmerkelijk verschil tussen het eerste Bijbelboek en het laatste Bijbelboek. In Genesis wordt ons het begin van de geschiedenis verteld, in Openbaring het eind. Zowel in Genesis als in Openbaring gaat het over bomen. In Genesis over de boom van kennis van goed en kwaad (Genesis 2:9; 3:11) en over de boom des levens, terwijl in het boek Openbaring het alleen gaat over de boom des levens ( Openbaring 22: 2-3a). In Genesis wordt ons verteld, hoe Gods prachtige schepping door de zonde werd vernield. In Openbaring wordt ons verteld, hoe de vernielde schepping weer tot nieuwe bloei en glorie komt.

Adam in de Hof van Eden
In het Oosten, dat wil zeggen: ten Oosten van Israël plantte God een speciale hof, die de Hof van Eden genoemd wordt. Er worden enkele rivieren bij deze hof genoemd. Twee van deze rivieren kennen wij: de Eufraat en de Tigris. De beide andere rivieren zijn ons onbekend. Als wij uitgaan van de twee bekende rivieren dan valt het ons op, dat de hof lag in een gebied dat wij later kennen als het gebied van Babel. Babel (ook wel in de Bijbel Mesopotamië genoemd) is het huidige Irak!

De Hof van Eden waar wij de slang als vertegenwoordiger van de duivel leren kennen, zal later blijkbaar het gebied worden, dat juist de sfeer van de duivel zal vertegenwoordigen (Openbaring 18: 1-3; Jesaja:21:9). Het lijkt er op, dat de slang, de duivel, hier de strijd van God gewonnen heeft en juist in dit gebied zijn heerschappij zal vestigen. Later zal God echter komen en het gebied van satan terugeisen.

Genesis 2:8,15 vertellen ons, dat God Adam in deze Hof plaatste nadat God de Hof geplant had en nadat Hij Adam geschapen had. Dit betekent, dat Adam niet in de Hof van Eden geschapen is.

De boom van kennis
Er is veel gespeculeerd over de vraag wat voor soort boom dit geweest is. In het Midden-Oosten groeien heel wat vruchtbomen. Er is in het Midden-Oosten gedacht, dat het een druivenstok was en ook wordt de appelboom veelvuldig genoemd. Ook is wel gedacht aan de esrok, dat is een soort citroen. Vaak is ook gedacht aan een vijgenboom.

God heeft echter besloten ons niet mee te delen om welke boom het hier ging. Er is nu niemand die van één van de bomen, die God geschapen heeft, kan zeggen, dat deze boom een vervloekte boom is. Het was immers niet de schuld van de boom, maar van Adam en Eva. De vraag kan zelfs gesteld worden, of het om een gewone vruchtboom ging, of dat God een speciale boom geschapen had, waarvan er maar één was. De boom zou dan nu niet meer bestaan (!?).

De intrede van de zonde in de geschiedenis van de mensheid wordt hier heel eenvoudig en simpel beschreven. Er staat niet, dat Adam en Eva de Hof van Eden in brand gestoken hebben, er staat niet, dat Adam Eva doodsloeg of dat Eva Adam vergiftigde. Er was geen bordeel, geen drank noch drugs. Er staat niet, dat Adam de helft van de planten in de Hof van Eden met wortel en al uit de grond trok om Gods tuin te verwoesten. Er staat niet, dat hij een stel bomen omhakte. Er staat niet dat hij een stel dieren doodde. Niets van dat alles. Hij at alleen maar van een verboden vrucht. Dat was het enige wat hij deed. Alleen maar eten van een verboden vrucht. Meer niet. Was dat nou alles? Ja, dat was alles, want hij gehoorzaamde niet! Hij meende het beter te weten dan God. Zo menen mensen vandaag nog het beter te weten dan God.
Dit gedeelte laat ons zien, dat je voor God niet pas een zondaar bent als je iemand vermoord hebt, als je gelogen of gestolen hebt. Je bent niet pas een zondaar als je Gods schepping verwoest. Je bent al een zondaar als je alleen maar een heel klein foutje maakt, als je alleen maar een verboden vrucht eet. Veel mensen denken, dat je pas een zondaar bent als je de grootste zonden op je geweten hebt. De Bijbel laat ons hier zien, dat je al een zondaar bent, als je maar een heel klein foutje gemaakt hebt b.v. het beruchte leugentje om best wil.
Zo maakt de Bijbel ons duidelijk dat wij allen zondaars zijn en schuldig staan tegenover God (Romeinen 3:23). Ook al heb je goed en braaf geleefd en ieder het zijne gegeven, dan heb je toch nog wel eens van een verboden vrucht gegeten en ben je voor God een echte zondaar, die de dood schuldig is.

De slang
In eerste instantie lijkt het erop, of wij hier gewoon met een dier te maken hebben; een heel bijzonder dier, waarvan er maar één was: de slang. Genesis geeft een heel bijzondere beschrijving van de slang in Genesis 3:1-5. De slang was de slimste van alle dieren en hij kon converseren met de mens. Het gaat hier niet om het overbrengen van gevoelens of iets dergelijks, maar om een echt gesprek.
Uit de rest van de Bijbel wordt het ons duidelijk, dat de aanduiding "de slang" niet slechts spreekt over een of ander bijzonder dier, maar dat het hier gaat om de duivel zelf, die in de persoon van een slang tot Adam en Eva kwam. Het is opmerkelijk om te zien, dat engelen in de Bijbel steeds komen als mannen, terwijl de duivel hier komt als een slang. Zoals de mens niet onschuldig is als hij zich laat gebruiken door de duivel, zo is ook de slang niet onschuldig als hij zich door de duivel laat gebruiken. Vandaar dat de slang ook gestraft wordt. God sprak zowel de slang (3:14)als Eva (3:16) als Adam (3:17) aan op hun ‘persoonlijke’ verantwoordelijkheid. Dat doet God nog steeds met ons! We kunnen ons voor onze daden niet achter de ander verschuilen; dat wat Adam wél probeerde.

Vóór de zondeval was de slang een ander dier dan hij daarna was. Hij moet een heel bijzonder dier geweest zijn. Hij wordt beschreven als een dier, dat anders was dan de andere dieren in de Hof van Eden. Waarschijnlijk liep hij rechtop, net zoals de mens loopt en zoals ook bijvoorbeeld apen kunnen lopen.
Na de zondeval moet de slang voor straf op zijn buik kruipen (Genesis 3:14). Hij schijnt ook heel bijzonder voedsel genuttigd te hebben. Ook dat is nu voorbij. Hij zal voortaan het gewone aardse voedsel dat tussen het stof der aarde ligt, moeten eten. Hij zal voortaan ook een vervloekt dier op aarde zijn. Het lijkt wel alsof hij eerst een soort koninklijke gestalte had, die hem nu wordt afgenomen.
Op welke wijze de slang gesproken heeft, wordt niet vermeld. Het is best mogelijk, dat hij voor deze ene keer door satan gevormd werd om te kunnen praten, zoals ook de ezelin van Bileam eens kon praten (Numeri 22: 27-30).
Kennis van goed en kwaad
Vanaf dit moment hadden Adam kennis van goed en kwaad. Vóór dit moment kenden zij alleen het goede en wisten zij niets van het kwaad af. Zij konden alleen maar goede dingen denken en goede dingen zeggen. Zij konden alleen maar goede dingen doen. Zij waren twee mensen die steeds vriendelijk en aardig waren. Zij hadden geen kritiek op elkaar en liepen niet op elkaar te vitten. Zij waren niet jaloers op elkaar. Zij waren nooit pessimistisch of negatief ingesteld. Zij zeiden niets onaangenaams tegen elkaar. Zij deden elkaar geen pijn, noch met woorden noch met daden. Alles was in volle harmonie.

Als je de situatie van Adam en Eva bekijkt, moet je de conclusie trekken, dat zij na hun zondeval meer “kennis” bezaten dan ervoor. Hun kennis was gegroeid, was toegenomen. Maar alles te weten maakt niet gelukkig! Het was echter niet Gods bedoeling geweest, dat zij op deze wijze in kennis zouden toenemen.
De profeet Daniël heeft verteld, dat in de eindtijd de kennis van de mens opnieuw met rasse schreden zal vermeerderen. "Maar gij, Daniël, houdt de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen." (Daniel 12:4)

Het gaat hier niet over de kennis van de Bijbel, als zou die in de eindtijd vermeerderd worden. De Bijbel laat juist zien, dat in de eindtijd de mensen steeds verder van de Bijbel en van het geloof verwijderd zullen worden (1 Timoteüs 4: 1-3; 2 Timoteüs 3:1-13). Het gaat hier om algemene kennis op wetenschappelijk niveau. Hier wordt niet gewoon gezegd, dat de kennis van de mens in normale proporties zal toenemen, maar dat zijn kennis buiten proporties zal groeien. Als wij onze tijd bekijken, dan zien wij dat dit zeker van onze tijd gezegd kan worden.
Ruim honderd jaar geleden wisten de meeste mensen alleen nog van lopend vervoer, met een rijdier, met paard en wagen of met een schip. Als je aan de mensen toen verteld zou hebben, dat binnen honderd jaar het vliegtuig ontwikkeld zou zijn tot een modern vervoermiddel en dat er zelfs mensen op de maan zouden wandelen en weer naar de aarde zouden terugkeren, dan zouden ze je voor gek verklaard hebben. Ze zouden nooit hebben kunnen geloven, dat de meeste mensen een auto zouden hebben, dat wij via radio en TV met de hele wereld verbonden zouden zijn, dat wij via de TV zelfs kunnen zien wat er op hetzelfde moment aan de andere kant van de aarde plaats heeft, dat wij met onze mobieltjes draadloos met elkaar over de hele wereld zouden kunnen praten, dat wij mobieltjes met radio, maar ook nog met internet hebben.

Onze artsen kunnen tegenwoordig steeds meer. Zoals je voor je auto een ruilstartmotor kunt krijgen, zo kunnen sommige mensen een ruilhart of ruilnieren krijgen. Over enige tijd zijn de varkensorganen zover geschikt gemaakt, dat varkensorganen gekweekt worden om zieke menselijke organen te vervangen. Er is zelfs al een elektronisch "ruilhart" ontwikkeld. Onze artsen geven mensen met versleten heupen en knieën nieuwe gewrichten. En als er een inwendig onderzoek moet plaats hebben, kun je met een scan volledig bekeken worden.

De Bijbel laat duidelijk zien, dat er in de eindtijd geen meerdere kennis van God en Zijn Woord zullen zijn. De mensen zullen de kennis van Gods Woord juist heel erg missen. Amos zegt dit heel duidelijk. "Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here Here, dat Ik een honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden des Heren te horen. Dan zullen zij zwerven van zee tot zee, en van het noorden naar het oosten zullen zij dolen, om te zoeken het woord des Heren; maar vinden zullen zij het niet." (Amos 8:11,12)
De woorden van Paulus uit 1 Corinthe 8:1 lijken hier ook zeer op hun plaats te zijn: "Wij weten, dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht."

De dood
Op de dag dat Adam en Eva van de boom zouden eten, zouden zij sterven Genesis 2:16-17). Toch zijn zij op die dag niet lichamelijk gestorven. Hoe kan dat?

Op de dag dat Adam en Eva van de boom aten, stierven zij geestelijk. Vanaf die dag waren zij onderworpen aan de vloek van het oordeel en behoorden zij bij de verlorenen. Vanaf deze dag wisten zij, dat zij eens zouden sterven! De natuurlijke en geestelijke dood was begonnen (1 Korintiërs15: 46-49).

De boom des levens
Terwijl de toegang tot de boom des levens in de Hof van Eden direct na de zondeval versperd werd, is straks op de nieuwe aarde de toegang tot de boom des levens geheel open. Halleluja.
"Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren." "Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet." (Openb. 22:2,14,15)

De situatie die hier beschreven wordt, is niet de situatie zoals wij die nu op aarde hebben. Hier wordt een heel bijzondere tijd beschreven. De situatie die beschreven wordt, verplaatst ons in de tijd, nadat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geschapen zal hebben.

Op die nieuwe aarde zijn de gelovigen teruggekeerd. Zij mogen hier in heerlijkheid leven. Zij bevinden zich in het Nieuwe Jeruzalem/hemel.

Hier gaat het over een heel bijzondere boom, of mogelijk over meerdere bomen, die samen de bomen des levens vormen. Hij draagt maandelijks vrucht. Over die vrucht staat in het Grieks iets heel bijzonders. In het Grieks staat, dat de boom des levens twaalf keer per jaar vrucht draagt en dat hij iedere maand een andere vruchtsoort voortbrengt.

Nu staat er niet dat deze vruchten tot genezing van de volkeren zijn, maar dat de bladeren van deze boom tot genezing van de volkeren zijn. Dat betekent niet, dat de mensen zullen genezen van allerlei ziekten, maar dat zij zullen genezen van de geestelijke ziekte, de ziekte van hun hart. Zij dragen de gevolgen van de zonde in zich mee. Er staat niet wat zij met de bladeren van die boom zullen doen. Er staat ook niet op welke wijze de bladeren van de boom des levens genezing kunnen brengen.

Ik denk, dat wij het best hier toch een toespeling kunnen maken op het kruis en aannemen, dat het kruis alsnog een bijzondere werking in hun leven zal betekenen. Als wij kijken naar de Engelse vertalingen van enkele Bijbelteksten, zien wij daar iets heel opmerkelijks. Waar wij in enkele teksten het woord "hout" hebben, hebben zij het woord "boom":
"Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us (for it is written, "Cursed is everyone who hangs on a tree")." In onze vertaling staat er: "Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt; want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een paal hangt." (Galaten 3:13) "Who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness----by whose stripes you were healed." In onze vertaling staat: "Hij heeft in Zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen" (1 Petrus 2:24)

In zekere zin was het kruis "de vloekboom", omdat de Here Jezus aan het kruis de straf en de vloek voor onze zonden droeg. Daardoor werd het kruis voor ons ook een boom des levens. Hierdoor hebben wij genezing voor onze ziel ontvangen.

Vandaag is er genezing voor je ziel dankzij de Here Jezus. Wie vandaag met zijn verloren leven bij de Heiland komt, krijgt genezing voor zijn ziel en ontvangt het waarachtige leven.

Er is een boom van kennis en er is een boom des levens. Je kunt leven en werken om veel kennis te verwerven en daarbij God en je ziel vergeten. Dan ben je voor eeuwig verloren. Er is ook een boom des levens. Je kunt daar genezing voor je ziel ontvangen en het eeuwige leven binnen gaan.

Kent u de Heer? Hij is de ware wijnstok (Johannes 15:1-8). Hij is Jezus!
 
Bijbelstudie door Richard Kelly
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019