Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Gods kracht voor de gemeente

 

De Here Jezus ging rond goed doende (Handelingen 10:38)

Hij genas zieken, predikte met kracht, zelfverzekerdheid en overtuiging. Hij wekte doden op. Hij was onzelfzuchtig en een voorbeeld van liefde en ontferming voor de menigte die Hem volgde (Matteüs 14:14). De Here Jezus openbaarde Gods kracht en heerlijkheid als Zoon van God. In Johannes 5:19 zegt Hij: “Waarachtig, Ik verzeker u: de Zoon kan niets uit Zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier ” (of: precies zo).  De Here Jezus zegt dit terwijl Hij hier op aarde was.

Terwijl Hij dus op aarde hier rondwandelde,  had Hij in en door de Heilige Geest een intieme relatie met God de Vader in de hemel. Hij zegt, dat Hij alleen kan doen wat Hij de Vader ziet doen. Dit is het geheim van Zijn kracht. De Here Jezus openbaarde de wil van God op aarde. Alles wat de Here Jezus gedaan heeft op aarde, heeft God gewild.
God wil het vandaag ook doen (Johannes 14:12). De wil van God is niet veranderd. De kracht (=dynamis) van God is niet veranderd. De heerlijkheid (=shekina) van God is niet veranderd. Wat mijn inziens wél veranderd is, is dat Gods kinderen een intieme gebedsrelatie met God zoals de Here Jezus die had, niet meer kennen/hebben. Het gevolg daarvan is, dat wij God ook niet meer kennen, zoals de Here Jezus Hem kende, hier op aarde.
Als de gemeente van de Here Jezus Christus op aarde vandaag weer leert bidden zoals de eerste gemeente in Handelingen, geloof ik ook dat Gods kracht en Gods heerlijkheid weer openbaar zal worden.

Er ligt een geheim in gebed, lofprijs en aanbidding voor de openbaring van Gods kracht en heerlijkheid. In Handelingen 4:31 lezen we: “Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven”. De ‘oude’ NBG-vertaling van 1951 zegt het zo: “ En terwijl ze baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen”. De kracht en heerlijkheid Gods in de eerste gemeente veroorzaakte oppositie en leerstellige meningsverschillen met de gevestigde orde. We lezen dit in Handelingen 5:17-42 en ook in Handelingen 7:1-60 over Stefanus’ verdediging en dood. Maar de gemeente bleef bidden en Gods kracht en heerlijkheid bleven zich steeds sterker openbaren. Het resultaat hiervan was dat vele zieken genazen en duizenden mensen tot bekering kwamen. Zonder strijd, geen overwinning. De eerste gemeente kreeg problemen; dus wij ook. Dat hoort er gewoon bij (!). Het geheim is echter: op welke manier reageer je op de problemen?  Al te vaak hoor ik mensen opmerken, dat er problemen of zieke mensen zijn in de gemeente. Wat dachten ze eigenlijk? Wat beelden ze zich in? Kunnen christenen niet ziek worden? Kunnen christenen niet moe worden? Kunnen christenen geen problemen krijgen?

Het is eerder een kwestie van geen kennis van Gods Woord hebben. Zouden we Gods Woord beter onderzocht hebben, dan wisten we wat we moesten doen, namelijk bidden!!! De eerste gemeente was niet alleen boordevol met wonderen en tekenen, maar ook boordevol van tegenslagen en problemen (Handelingen 4:1-22; 5; 6;7; 8:1-25 etc)  Er is echter één geweldig verschil: ze klaagden niet, ze zeurden niet, ze protesteerden niet, ze raakten niet in paniek, maar ze vertrouwden op de Heer, ze lazen de Bijbel, ze waren in alles getrouw, ze kregen onderricht van Geestvervulde leiders en ze baden. Wat denkt u? Zou dat  niet datgene zijn wat wij ook moeten doen? Nogmaals, wat denkt u? Kortom: je reactie op omstandigheden bepaalt hoe je geloof en vertrouwen op de Heer er voorstaat.    De tegenstander van God speelt handig in op de drukte van het leven. Satan is zijn naam. De oude slang. De leugenaar en de bedrieger.
Bovendien vergt de maatschappij veel van onze energie waardoor de gemeente niet al te veel bidders kent op de Bijbelstudies/bidstonden.  

We lezen in Handelingen 10 iets over de kracht van het gebed. Vers 4 zegt: ‘Je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard’.  We zien de getrouwheid van Petrus in het bidden. Handelingen 10:9 zegt: ‘Petrus ging omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden’. Het gevolg van deze gebeden was uiteindelijk een opwekking onder de heidenen in het huis van Cornelius. Handelingen 10:30-33 getuigt nog meer van de kracht van gebed en Gods heerlijkheid. Handelingen 12:5 zegt: “de gemeente was vol vuur tot God aan het bidden”. Het gevolg was dat God Zijn kracht en heerlijkheid openbaarde door Petrus uit de gevangenis te verlossen door een wonder. Hier kunnen we zien, dat het gebed individueel nodig is, maar... ook het gezamenlijk, gemeentelijk gebed!!

De gemeente vertegenwoordigt Christus op aarde, Efeziërs 1:22,23. Er staat letterlijk: “de kerk, die Zijn lichaam is”.
God is niet veranderd, de Here Jezus niet en de Heilige Geest ook niet.
De gemeente, Gods kinderen, zijn tempels van de Heilige Geest volgens de Bijbel in 1 Korintiërs 3:16 waar staat: “Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?”

God kwam met Zijn heerlijkheid in de tempel. We lezen dit in het Oude Testament in 1 Koningen 8:10: “vulde een wolk (heerlijkheid) de tempel van de Heer”. Ook Gods kracht was aanwezig zodat de priesters niet konden blijven staan vanwege Gods tegenwoordigheid.

Mijn gebed en verlangen is dat Gods kracht en heerlijkheid geopenbaard wordt in Zijn gemeente vandaag. Dat blinde ogen geopend worden (Matteüs 9: 28-30), lammen gaan lopen (Matteüs 15: 31), doven gaan horen (Marcus 7: 32-34) en de Here Jezus Christus verhoogd wordt ( Lucas 7:22-23). Hij is Dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid (Hebreeën 13:8). Laten wij meer dan ooit in eenheid samen bidden, want de tijd dringt en de nood is zeer groot en God wil nog steeds Zijn heerlijkheid en kracht openbaren, ook vandaag.
 
Bijbelstudie door Richard Kelly
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019