Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

De man met de andere geest

De geschiedenis van Kaleb:
We komen deze held uit het Oude Testament het eerst tegen bij het verhaal van de 12 verspieders. Hij was één van de vorsten van de 12 stammen van Israël. Hij kwam uit de stam Juda en samen met 11 anderen moest hij in opdracht van Mozes het beloofde land Kanaän verkennen. Numeri 13:22 vertelt ons dat zij in het zuiden kwamen bij Hebron, ook wel Kirjath-Arba (de stad van de vier), genoemd. In deze stad woonden de 3 zonen van Enak, de zoon van Arba: reuzen. Het zuiden was bergachtig en daarom moeilijk begaanbaar.
Bij terugkomst na 40 dagen, ontstaat er bij het volk gemopper.
10 verkenners geven verslag van hun verkenningstocht:
- het land vloeit van melk en honing
- het volk dat er woont is sterk, de steden zijn ommuurd en zeer groot
- er zijn reuzen, de Enakieten
- er wonen Amelekieten, Hethieten, Jebusieten, Amorieten en Kanaänieten
- het is een land dat zijn inwoners verslindt
- wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen.

Het gevolg is dat ruim 1 miljoen volksgenoten in paniek raken en door angst verteerd worden doordat er een verkeerd beeld wordt geschetst vanuit ongeloof en een menselijke geest. Het getuigenis van de verspieders leek waar, maar was het niet! Het gevolg hiervan is dat men zegt: “laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte” Numeri 14:4. Liever slaaf in Egypte dan vertrouwen op de belofte van God. Dat doet de mens heel gauw!
Dan volgt het verslag van Jozua en Kaleb:
- het land is buitengewoon goed
- de Here zal het ons geven
- Het land vloeit van melk en honing

Ook waarschuwen zij het volk:
- wees niet opstandig, rebelleer niet tegen het door God aangestelde gezag
- wees niet bang
- de Heer is met ons

Wat maakte Kaleb en Jozua zo anders:
Ze hadden hetzelfde gezien, ook zij hadden de reuzen aanschouwd en de sterke ommuurde steden gezien en toch is hun verslag zo anders! Numeri 14:24 geeft het antwoord:
- Kaleb had een andere geest
- Kaleb had de Here volkomen gevolgd en vertrouwd

De Here noemt Kaleb Zijn knecht, Zijn dienaar. Wat een bijzondere man die de Here vertrouwde. Deze geest maakt de afloop van zijn leven totaal anders dan van de andere 1 miljoen mensen. Zij sterven allemaal in de woestijn, niemand blijft over! Letterlijk worden ze wat ze beleden, verslonden door de dorre woestijn, nooit genietend van de melk en de honing die God beloofd had. Pas dus op wat u belijdt en zegt! Hoeveel kinderen van God zitten vandaag in diezelfde cirkel omdat ze slechts met hun natuurlijke ogen kijken en op geruchten afgaan; van horen zeggen. Zij missen die andere geest, zijn zwak in hun eigen ogen en belijden niets anders dan nederlaag op nederlaag. Negatief doen en ze noemen zichzelf realisten, maar ze zijn in feite in Gods ogen zwartkijkers!

Wat is dan die andere Geest?

Wat wij nodig hebben is: die andere Geest, de Heilige Geest. De Geest van God die in ons getuigt wat ons erfdeel is, zelfs langs de REUZEN en BOLWERKEN heen. “de Geest van de Heer zal op Hem rusten: een Geest van wijsheid en inzicht, een Geest van kracht en verstandig beleid, een Geest van kennis en eerbied voor de Heer” Jesaja 11:2. Het getuigenis van God is: “Kaleb is mij volkomen trouw geweest”. Het antwoord van God is: ‘Ik zal hem brengen waar hij geweest is en zijn nakomelingen zullen het bezitten” Numeri 14:24. God’s trouw zien we openbaar worden in levens van zulke mensen. In Jozua 14:10-12 lezen we hoe Kaleb zijn erfdeel in ontvangst neemt. Een stukje verder lezen we: “Kaleb verdreef er de drie zonen van Enak…Jozua 15:14.

De les uit het leven van Kaleb is voor ons dus heel belangrijk:
- hij had een andere geest
- bekeek vanuit die Geest het land met andere ogen
- vertrouwde God in plaats van zijn natuurlijke ogen
- was niet ongehoorzaam tegen God
- was niet bang, noch voor reuzen noch voor ommuurde steden
- overleefde 40 jaar woestijn
- ontving zijn erfdeel
- bleef fris en gezond
- behield dezelfde kracht
- verdreef de vijand
- had een eervolle erfenis voor zijn kinderen: land met hoge en laaggelegen bronnen

De oorzaak is die ANDERE GEEST! Een positieve instelling, maar ook vervuld zijn met de Heilige Geest. De Heilige Geest is de belofte van de Heer, Johannes 14:15-17. De Bijbel geeft de volgende openbaring over de Heilige Geest:

- Hij geeft duidelijk leiding, Hand. 13:2
- Hij wil dat we onszelf aan Hem onderwerpen, Hand.16:6
- Hij vertroost en is uw pleitbezorger, Joh. 14:16
- Hij leidt ons in de volle waarheid, Joh. 16:3
- Hij overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid, Johannes 16:8
- Hij verkondigt ons de toekomst, Joh. 16:13b-14
- Hij zal altijd de Here Jezus verheerlijken, Joh. 16:14
- Hij is een leraar, Joh. 14:26 - Hij doorzoekt, 1 Korintiërs 2:10
- Hij openbaart, Efeziërs 1:17-20 - Hij brengt eenheid, Efeziërs 4:3-6
- Hij bidt en pleit voor ons, Romeinen 8:26
- Hij vervangt de Here Jezus op aarde, Joh. 14:16-17
- Hij geeft gaven en ontwikkelt de vrucht van de Geest in uw leven, 1 Korintiërs 12, 14 en Galaten 5.

Ook heeft Hij gevoel (we kunnen Hem bedroeven), Hij heeft een wil (Hij deelt toe zoals Hij wil) en Hij heeft kennis (zo weet niemand wat in God is dan de Geest God’s). Allemaal eigenschappen van een persoonlijkheid. Er is dus duidelijk een parallel met Gods Geest en met datgene wat we zien in het leven van Kaleb.
- de Heilige Geest geeft zicht op het erfdeel. Kaleb zag dat het land goed was en vertrouwde erop dat God het hem zou geven, Efeziërs 1:14.
- De Heilige Geest geeft kracht om de vijand (de duivel) te verslaan. Kaleb koos voor het gebied met de reuzen en versloeg ze.
- De Heilige Geest geeft vrijmoedigheid om te getuigen. Kaleb had alle vrijmoedigheid om het beloofde land in bezit te nemen voor het Koninkrijk van God.
- De Heilige Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Kaleb wist dat hij geen sprinkhaan was, maar een uitverkoren held van het volk van God.
- De Heilige Geest geeft moed en visie om door te gaan. Kaleb had visie voor het beloofde land, zelfs al dachten de ruim 1 miljoen mensen er anders over, 2 Timoteüs 1: 7. Hoe vaak bent u laf en heeft u de neiging het hoofd te laten hangen en aan de zijlijn toeschouwer te worden om wat anderen zeggen en doen?
- De Heilige Geest geeft een enorme vrijheid. Kaleb liet zich niet meeslepen om opnieuw onder slavernij te komen en de weg terug te gaan naar Egypte (beeld van ons oude leven), Galaten 5:1.

De uitstorting van de Heilige Geest is het antwoord voor elk kind van God. Wie de pinksterervaring mist, is een huls zonder kruit. U kunt schitterend opgepoetst zijn, maar zonder de Heilige Geest is er geen kracht. Men blijft net als die andere verspieders negatief belijden en de neiging hebben terug te gaan in slavernij. Benauwdheid voor reuzen zal het sprinkhaan-gevoel opwekken en zo zal krachteloosheid het leven van de gelovige doen verslappen. Kies om de Heer te dienen. Kies om in alle omstandigheden op de Here Jezus te zien. Kies voor een goede, positieve geest (karakter). Kies voor de overwinning en negeer alle negativiteit. Kies om meer te ontvangen van God’s Heilige Geest. Heb een andere Geest!

                                                                          Overdenking door Richard Kelly

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019