Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

De Naam boven alle namen

Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam geschonken die elke naam te boven gaat” (Filippenzen 2:9).

Zoals de eigen Naam van God JAHWE is, hoewel God nog een groot aantal namen heeft die Zijn eigenschappen of waardigheid aangeven, is de eigennaam van Zijn Zoon: Jezus. De naam van Jezus vinden we niet terug in het Oude Testament. Er zijn wel veel heenwijzingen naar Hem en veel aanduidingen voor Hem te vinden. Denk bijvoorbeeld eens aan de verschijning van de Heer aan Abraham, Gen.18:1-15. Maar in het Nieuwe Testament neemt de Naam van Jezus een uiterst belangrijke plaats in. We leren dat Zijn Naam veelomvattend is en dat er kracht, vergeving, verzoening, verlossing, overwinning, troost en hulp in te vinden is. De engel Gabriël, vertelt in het Evangelie van Matteüs, dat Zijn Naam Jezus zal zijn, “want Hij zal Zijn volk bevrijden van hun zonden”. De Naam Jezus betekent dus: redding, bevrijding, verlossing! In het Hebreeuws/Aramees: Yeshua en dat betekent: Jahwe is redding of Jahwe heeft gered.

Redding en vergeving in Zijn Naam
We lezen in Handelingen 4:12: ”Door niemand anders kunnen wij worden gered, want Zijn Naam is de enige op aarde die de mens redding biedt”. Er is geen andere naam dan de naam van Jezus Christus, er is geen andere weg dan Zijn bloed waardoor we redding en verlossing van onze zonden ontvangen! In Handelingen 10:42-43 staat: “Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken dat Hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. Van Hem getuigen alle profeten dat iedereen die in Hem gelooft door Zijn Naam vergeving van zonden krijgt.”
1 Johannes 2:12 bevestigt dit met: “Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van Zijn Naam”. Paulus zegt in 2 Korintiërs 5:20: “Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.” Terugkeer, verzoening en vereniging met God is mogelijk door Jezus’ wonderbare Naam!

Vergeving en genezing door het geloof in Zijn Naam
Hoe ontvangen we vergeving van zonden? Door het geloof in Jezus’ naam. Johannes 1:12 zegt: “Wie Hem wel ontvingen en in Zijn Naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden”. Oók ontvangen we genezing door het geloof in Zijn naam, zoals we lezen in Handelingen 3. Daar vinden we de geschiedenis van de man die verlamd was van zijn geboorte af en die elke dag bij de Schone Poort zat te bedelen. Petrus zei tegen hem: “Geld heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u: in de Naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend.” Petrus zegt vervolgens in een vurige toespraak tot het volk: “Het komt door Zijn Naam en door het geloof in Zijn Naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen…” Handelingen 3:16. De genezing van deze man bracht heel wat teweeg. De priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën namen Petrus en Johannes gevangen toen zij hoorden hoe zij het volk leerden en getuigden van Jezus’ opstanding. De volgende morgen ondervroegen zij hen want ze wilden weten: “door welke kracht of in wiens naam zij die daad hadden verricht?” Toen antwoordde Petrus dat dit gebeurd was door de Naam van Jezus Christus uit Nazaret. De Joodse leiders geboden de apostelen onder bedreiging met niemand meer over Jezus te spreken en ze verboden hen Zijn Naam nog te gebruiken (4:17). Daarna lieten zij hen vrij omdat ze bang waren voor het volk, want de mensen loofden en eerden God om wat er was gebeurd.

Tekenen en wonderen in Zijn Naam
Toen Petrus en Johannes in de kring van de discipelen vertelden wat er gebeurd was, baden zij eenparig met lofprijzing tot God. Ze baden: “Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken, door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de Naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar zij bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God”, Handelingen 4:29-31.
In Handelingen 8 lezen we over de apostel Filippus die in Samaria de Christus predikte en grote wonderen en tekenen deed “in Zijn Naam”. In Handelingen 8:12 staat: “Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de Naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen.”

Er is kracht in Zijn Naam
De Here Jezus deed niet alleen wonderen gedurende Zijn leven op aarde, maar door de kracht van Zijn Naam gebeurden er in de tijd van de Handelingen der Apostelen grote wonderen door handen van de gelovigen (Handelingen 4:30; 8:5-13), “want zij gingen overal het nieuws bekend maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen”, Marcus 16:20. En omdat de Here Jezus niet veranderd is, maar Dezelfde is gebleven (Hebreëen 13:8) gebeuren deze wonderen nog steeds! We moeten ons daarnaar uitstrekken. Door de kracht van Zijn Naam dreven de discipelen boze geesten uit, Marcus 3:15, en in Handelingen 16:18 zegt Paulus tot de geest van een waarzeggende vrouw: “Ik beveel je in de Naam van Jezus Christus: verlaat haar! En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg.”
De Here Jezus heeft Zijn gemeente op aarde gemachtigd om Zijn Naam te gebruiken. (Marcus 16: 17-18). Hij staat met al Zijn macht achter Zijn Naam en verleent ons Zijn kracht bij het gebruik ervan.

Gebed in Zijn Naam
In Johannes 14:13 zegt de Here Jezus: “ En wat jullie dan in Mijn Naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.” En in Johannes 16:24 zegt Hij, dat we in Zijn Naam moeten bidden (Johannes 15:7). In 1 Johannes 5:14-15 staat: “Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil. En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben.” Ook zegt de Here Jezus dat als gelovigen gezamenlijk bidden terwijl zij vergaderd zijn in Zijn Naam, het hun gegeven wordt. Er is kracht in verenigd gebed. In Matteüs 18:20 zegt de Here; “Want waar twee of drie mensen in Mijn Naam samen zijn, ben Ik in hun midden.” Is dat niet een geweldige belofte! Wat een aansporing voor de gemeente om gezamenlijk in gebed te gaan! En hoe sterk zal dan Zijn aanwezigheid in ons midden zijn, want Hij woont door Zijn Geest in de gelovigen, en hoe meer gelovigen gezamenlijk bidden hoe meer kracht er uitgaat! Wij mogen niet alleen geloven in Jezus’ Naam, God heeft ons bevolen om in Zijn Naam te geloven: “Dit is Zijn gebod: dat we geloven in de Naam van Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft opgedragen”, 1 Johannes 3:23. Als Zijn lichaam op aarde hebben wij toestemming van de Here Jezus gekregen om in Zijn Naam te handelen, Kolossenzen 3:17. Ook beveelt de Here ons om het Evangelie te verkondigen aan de hele wereld en in Zijn Naam zullen ze…zullen ze…zullen ze, Marcus 16:17. In Zijn Naam dopen we de nieuwgeborenen, die Christus als hun verlosser en Heer hebben aangenomen, Handelingen 2:38. In Matteüs 28:19-20 geeft de Here Jezus ons het zendingsbevel: “Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” Ook is het een voorrecht en een eer te mogen lijden voor Zijn Naam, Handelingen 5:40-41. Dit is weliswaar andere koek. De Here Jezus noemde Paulus een uitverkorene, “want Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van Mijn Naam”, Handelingen 9: 15-16. Zijn wij ook een instrument van de Heer?

De Naam boven alle namen
Zijn Naam is machtig en staat als een zuil in het midden van de gemeente. Wij, als PG Eindhoven in de Maranathakerk, willen de Naam van Jezus Christus met volle kracht en moed verkondigen! Geen naam in de hemel of op aarde is zo machtig als de Naam van Jezus Christus! De boze geesten sidderen voor Zijn Naam. De Here Jezus zegt in Matteüs 28:18: ”Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.” De Here Jezus staat met al Zijn macht achter Zijn Naam. Daarom gaat er kracht uit van Zijn Naam. Geloof in Hem, gehoorzaam Zijn Woord en doe wat Hij zegt en u zult ontvangen wat Hij beloofd heeft. Prijst Jezus Naam, de Naam boven alle namen, die gedragen wordt door de Koning der koningen en de Heer der Heerscharen! “Daarom heeft God Hem verheven en Hem de Naam geschonken die elke Naam te boven gaat, opdat in de Naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ’Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader”, Filippenzen 2:9-11.

                                                                          Overdenking door Richard Kelly

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019