Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

“Jezus voelde medelijden met hen en Hij genas hun ziekten”

 
(Matteüs 14:14)
Menigmaal lezen we in de Bijbel dat de Here Jezus, toen Hij de grote menigte zag, met medelijden (innerlijke ontferming) over hen bewogen werd. Dat is de geweldige genezingsboodschap die ik altijd gepredikt heb en waarin ik nog steeds met heel mijn hart geloof. Ik geloof wat de Bijbel zegt, dat de Here Jezus onze zonden, ziekten en smarten gedragen heeft (Jesaja 53;3-7). Ik geloof dat de Here Jezus de geweldige heelmeester is (Exodus 15:26). Hij vergaf en vergeeft zondaren, Hij genas en geneest zieken, Hij heelde en heelt nog steeds gebroken harten en Hij bevrijdde en bevrijdt nog steeds de gebondenen! De Here Jezus is op de hoogte van uw situatie!
Matteüs 20:34 zegt: “Jezus kreeg medelijden en raakte hun ogen aan. Meteen konden ze weer zien en ze volgden Hem”.
De Here Jezus kwam niet als een dictator tot de zieken, als een man zonder liefde en bewogenheid, om hen hard en vol verwijt te vertellen dat ze niet ziek behoorden te zijn en ervoor moesten zorgen dat ze genezen werden. Ook kwam Hij niet tot ze met een veroordelende geest en zei; “Je bent ziek, dus je zult wel een groot zondaar zijn”. Nee, de Here Jezus kwam en was vol medelijden over de grote menigte en genas hun ziekten. Dit is de Jezus waarover ik lees in de Bijbel. Nee, niet een Jezus die de kerken en geleerden er van gemaakt hebben. Hij had autoriteit en was vol geloof en vol van de Heilige Geest, maar handelde vanuit goddelijke liefde (agape) en zachtmoedigheid.
 
Enkele dingen die u moet weten
 
Nu is het wel belangrijk om te weten:
1. Er zijn ziekten of kwalen die u krijgt vanwege uw eigen onopmerkzaamheid of onoplettendheid, zoals onverantwoord in een boom klimmen en vervolgens uit die boom te vallen of wanneer u iets tilt dat te zwaar voor u is, waardoor u last van uw rug krijgt of wanneer u non-stop werkt met het gevolg dat u overspannen raakt, enz.
2. Er zijn ziekten of kwalen die men krijgt als gevolg van de aftakeling van het lichaam door ouderdom (slechthorendheid, slechtziendheid, broze botten, enz).
3. Er zijn ziekten die u in uw lichaam krijgt als gevolg van het zondigen tegen uw eigen lichaam (roken, losbandig leven, drugs, drank, enz)
4. We redeneren teveel waardoor we gaan twijfelen aan de kracht van God voor vandaag; kracht om te genezen. Het verstand zit dikwijls in de weg.
5. Er zijn ziekten die het gevolg zijn van het verslechterde milieu, wat weer een teken van de eindtijd is. Zo zijn er nog veel meer van dergelijke voorbeelden te noemen. Maar…
6. Er zijn satanische geesten van ziekten, zoals wij kunnen lezen in Lucas 13:11-13: “Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen de Here Jezus haar zag, riep Hij haar bij zich en zei tegen haar: ’U bent verlost van uw ziekte’, en Hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God”. Ik ben dankbaar en oprecht blij dat wij in Nederland goede medische hulpverlening hebben. Ik ben echt blij met de consultatiebureaus (op dit moment zijn er aardig wat kindjes uit onze gemeente die daar klant zijn), en we kunnen indien noodzakelijk een ambulance laten komen wanneer iemand in nood is en ik geloof dat doktoren en artsen hun best doen om zieken te helpen gezond te worden. Maar er zijn geesten van krankheid die het lichaam en de gedachten van de mens als strijdperk hebben gekozen en het totaal willen vernietigen. Deze geesten gaan niet uit de mens met een pilletje. Een kuur zal ook niet echt helpen. Pastoraat zal evenmin helpen. De duivel doet zijn best om Gods schepping kapot te maken en hij probeert de gedachten, de geest en het lichaam van de mens met geweld binnen te dringen met het doel hem in bezit te nemen. Heeft u hier weleens bij stilgestaan?
 
Ik blijf geloven dat de Here Jezus onze Heelmeester is
 
Natuurlijk is het altijd goed dat wij, wanneer wij ziek (lichamelijk of geestelijk) zijn onszelf onderzoeken of er zonden zijn waarvan wij ons moeten bekeren. Als dit niet zo is, of als wij ons er eenmaal van bekeerd hebben, dan is het goed om vóór alles te handelen volgens Jacobus 5:14-16: ”Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig…”.
Ook geloof ik dat wij de geesten van krankheid met de autoriteit van het Woord, de Bijbel en in de Naam van de Here Jezus weg mogen jagen. Ons lichaam is immers een tempel van de Heilige Geest, gekocht en betaald met het dierbaar bloed van de Here Jezus. Misschien zegt u: “Hoe komt het dan dat die bepaalde persoon niet genezen werd?” Broeder en zuster, ik zal nooit met mijn vinger wijzen naar de zieken, want als God naar onze zonden zou doen zou niemand van ons gezond zijn. Ik weet niet altijd de reden waarom iemand niet genezen wordt, maar ik hoef het “waarom’ ook niet altijd te weten. Ik geef de ‘waaroms’ over in de handen van mijn Here Jezus Christus. Eén ding weet ik en ik zal dit tot het einde toe blijven geloven:
” Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn hart, Zijn Heilige Naam. Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van Zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw kwalen”. Psalmen 103:1-3.
Ik blijf geloven dat de Here God mijn heelmeester is. Waarom? Omdat Zijn Woord het zegt. Ik geloof dat Gods Woord van scheppende kracht is.
 
Het grootste wonder
 
Het grootste wonder vind ik nog altijd de vergeving van mijn zonden. We kunnen misschien gezond zijn, maar wanneer wij niet de vergeving van onze zonden hebben ontvangen, bezitten we niets. De Bijbel zegt dat je beter met één oog de hemel in kunt gaan, dan met twee ogen de hel (Gehenna) in (Matteüs 5:29-30). De wedergeboorte is zoiets mysterieus dat er eigenlijk geen menselijke woorden voor zijn om het te beschrijven. De beste beschrijving geeft de Here Jezus zelf: ”De wind waait waar-heen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is”(Johannes 3:8).
Tóch kunt u weten of deze geestelijke geboorte in uw leven heeft plaatsgevonden of niet, en u kunt het ook voelen. U weet het door de werken die erop volgen, heilige werken. En u voelt het door de overweldigende genade die u ontvangt. Dit bijzondere werk is bovennatuurlijk. Het is niet iets dat een mens voor zichzelf kan bewerken. Het is een totaal nieuw concept waarmee u wordt bezield. Dit nieuwe leven verandert uw hart, vernieuwt uw ziel en heeft invloed op uw totale mens-zijn. Het is niet een simpele verandering van naam, maar de vernieuwing van de menselijke natuur. U bent niet meer degene die u was, maar u bent een nieuw mens in Jezus Christus. Het is één ding om een overledene te wassen en netjes aan te kleden, maar het is een totaal ander ding om een dode tot leven te wekken. Het eerste kan een mens nog wel doen, maar het tweede kan alleen God. Als u opnieuw bent geboren, zal dit uw belijdenis zijn: “O, Here Jezus, eeuwige Vader, U bent mijn geestelijke papa. Als de Geest niet op mij geblazen had en de wind niet had laten waaien van het nieuwe, heilige, geestelijke leven, dan was ik tot op de dag van vandaag dood door “de overtreding van mijn zonden”. Mijn hemelse leven is volledig aan u te danken. U bent de oorsprong van mijn leven:
‘Uw leven ligt met Christus verborgen in God’ (Kolossenzen 3:3). ‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ (Galaten 2:20). Ik wens u toe dat u doordrongen bent van de noodzaak van de wedergeboorte. Want wie niet is wedergeboren, is niet gered, niet vergeven, zonder God en zonder hoop. Opnieuw geboren worden of wedergeboorte (Johannes 3:1-18) ligt aan de basis van onze redding. We moeten er dus nauwkeurig op toezien dat we echt ‘wedergeboren’ zijn. Er zijn namelijk veel mensen die zich voordoen als wedergeboren, maar die het in werkelijkheid niet zijn. Wees ervan doordrongen dat de naam ‘christen’ u nog geen christen maakt.
 
Heeft u een wonder van God nodig? Een wonder van vergeving? Een wonder van genezing? Een wonder van bevrijding? Geloof met mij dat de Here Jezus Christus Dezelfde blijft, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Geloof dat Hij uw Heelmeester is, uw Bevrijder, uw Helper, uw Redder en uw Verlosser. Geloof dit: wat Hij voor velen en voor mij gedaan heeft, dat wil Hij ook voor u doen!
En dan zegt de Bijbel: “Jezus antwoordde: ‘ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “kom van je plaats en stort je in zee,” en het zal gebeuren. Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft”. Matteüs 21:21-22. Dit zijn de gezonde woorden van de Here Jezus! Hij weet het beter dan wij.
 
                                                                          Overdenking door Richard Kelly
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019