Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Wat is Kerst

 
“Wat is de mens, dat U aan hem denkt, het mensenkind, dat U naar hem uitziet?” Hebreeën 2:6
 
Wat is Kerst? Kerst is het (opnieuw) ervaren van de persoonlijke tegenwoordigheid van de Here Jezus Christus in uw leven.
 
De eeuwigheid is een tijd die we op geen enkele manier kunnen meten! De eeuwigheid gaat veel verder dan de pyramides, de grootste watervallen of de hoogste bergtoppen. De eeuwigheid gaat terug naar de schepping en naar wat er gebeurde ver vóór de schepping. De weg van de eeuwigheid kent geen begin en geen einde. De eeuwigheid is een begrip dat we met ons beperkte menselijk verstand op geen enkele manier kunnen vatten.
Zo heeft ook het leven van Christus geen begin en geen einde. Jezus is de Zoon van God die was en die is en die komen zal. Er brak een moment aan in de geschiedenis dat God Zijn Zoon als mens geboren liet worden uit de maagd Maria. God stuurde Zijn Zoon met een missie naar deze aarde. Het verhaal van de Here Jezus begint al lang voordat Hij in Bethlehem geboren werd. In feite is het verhaal van Christus het verhaal van een Persoon, die dus al bestond voordat God de wereld schiep. De Here Jezus is God (Johannes 1:18 en 5:18 uit de NBV). Wanneer Gods Geest Maria vervult en God Zijn Zoon in haar verwekt, wordt Jezus geboren als mens, als vlees met een vergankelijk, sterfelijk lichaam.
Het is God die hier laat zien dat Hij dicht bij de mensen wil komen. Voor velen is het totaal ondenkbaar dat Gods Zoon, Jezus daadwerkelijk geleefd heeft op deze aarde. Maar voor anderen is dit niet vreemd of absurd. De onwankelbare overtuiging van de vroege nieuwtestamen-tische christenen was dat de Zoon van de Levende God deze aarde bezocht heeft! Sommigen hebben Hem ‘face to face’ gezien. Anderen hebben gestaan in de drukke menigte van mensen die naar Hem luisterden. Velen hebben Hem Zijn hand zien uitreiken naar zieken. Ze zagen dat mensen genezen werden van de meest vreselijke kwalen. Ze waren er getuige van dat mensen bevrijd werden van bezetenheid. Anderen ontvingen nieuwe hoop door een ontmoeting met Hem. Hun leven werd voorgoed veranderd. Mannen en vrouwen ontvingen nieuw leven in hun zielen, gedachten en lichamen. Deze mensen wisten allemaal zonder zweem van twijfel dat God de aarde bezocht had. Met onoverwinnelijke moed gingen ze voorwaarts om overal te vertellen dat deze, door God gestuurde Bezoeker, geweest was en Hij het Licht was dat elk mens verlicht.
Ik vertel u ook dat deze aarde bezocht is. En vele miljoenen mensen met mij zullen hetzelfde zeggen: de Zoon van God is gekomen naar de aarde. Het Licht straalde uit de hemel en verlichtte de Persoon Jezus Christus. Hij werd één van ons: been van ons been, vlees van ons vlees. De eeuwigheid had door de tijd heen gebroken. De Zoon van God legde Zijn Koninklijke kleren af, verliet alle pracht en praal en glorie. Hij trok weg uit die hemelse plaats met paarlen poorten (kent u dat lied nog?) en straten van goud. Hij kwam in deze duistere wereld en wandelde op aarde als God-Mens. De engelen waren getuige van dit bezoek dat uiteindelijk 33 jaar duurde. By the way, we hebben het bewijs dat de engelen een actieve rol in deze gebeurtenis hadden. We weten uit het Nieuwe Testament dat de engel Gabriël Zijn bezoek (de geboorte van de Here Jezus) aankondigde en dat een leger engelen van vreugde (Ere zij God in de hoge) zong toen Hij geboren was in die kleine stad Betlehem.
We weten uit het Nieuwe Testament dat engelen gedurende Zijn leven op aarde Hem op diverse gelegenheden gediend hebben. Ik denk dat de engelen opeens een nieuwe ster zagen. Het was een speciale ster. Wijzen uit het Oosten zagen ook een ster en die wees hen de weg totdat deze bleef staan boven de plaats waar het kind Jezus was. Voor de engelen moet de aarde als een kleine bal geleken hebben, gehuld in duisternis, vies gemaakt door de zonde van de mensen. De aarde was propvol met geweld. Op dat moment in een stinkende voederbak, die stond in een smerige stal, deed een Baby Zijn oogjes open. Plotseling zagen de engelen een lichtflits boven de aarde openbarsten die de hele wereld verlichtte. Wat was er gebeurd? De Vredevorst bezocht de aarde! De profeet Jesaja had het voorzegd, jaren voordat het gebeurde (Jesaja 9:1,5).Volgens statistieken waren er ongeveer 500 miljoen mensen op aarde in de tijd dat de Here Jezus werd geboren. Maar blijkbaar waren er gedurende de eerste weken van Zijn leven niet meer dan 50 mensen die zich bewust waren van Zijn komst. Maria en Jozef, de herders, enkele wijze mannen uit het Oosten, een godvrezende man genaamd Simeon en een weduwe op leeftijd, de profetes Hanna. Zonder negatief te zijn, niet echt veel voor de geboorte van de Koning der Koningen. Zelfs onze praise-avonden worden beter bezocht!
“Wat is de mens, dat U aan Hem denkt…?” Weet u, we zijn voor God gemaakt. Zonder God in ons leven kunnen we nooit werkelijk gelukkig worden. We zullen altijd incompleet en onvolwaardig zijn, totdat we tot het punt komen dat we beseffen, dat we door Hem alles bezitten wat we nodig hebben. Velen denken dat ze kunnen leven zonder God, omdat ze voldoening zoeken in de aardse dingen of hun gezin. Maar dit kan plotseling van ons weggenomen worden. En dan? Anderen zoeken levensvervulling in religie, filosofie en dergelijke, maar deze dingen kunnen niets voor je doen en ze kunnen je zeker niet redden. Door religie probeert men God te bereiken. Maar de enige weg tot God is de Here Jezus (Johannes 14:6). Maar hoe kunnen we dan God van dichtbij leren kennen? Hoe gebeurt dit? We moeten Hem op een persoonlijke manier leren kennen, zoals Maria en Jozef Hem kenden. Zoals ook Simeon, Hanna, de wijze mannen en de herders Hem zagen, herkenden en aanbaden. Totaal herstel met God is mogelijk.
We hebben allemaal vergeving nodig. Velen zijn eenzaam. Velen zijn bitter en teleurgesteld. Als Christus werkelijk in het hart van een mens komt, dan verandert er degelijk wat. We voelen ons anders van binnen en mensen gaan we opeens anders bekijken. Het is Bijbels onmogelijk Christus te ontmoeten en dezelfde te blijven! We moeten een persoonlijke ervaring met God hebben. God en wij moeten door Christus samenkomen. Dàn is Christus in ons en wij zijn in Christus. Op dat punt dringt een grote vreugde in de mens binnen. Het soort vreugde dat iedereen nodig heeft. We leren die Christus elke dag beter kennen. Hij brengt ons tot God. Dan wil je nooit meer terug naar ‘het oude’. Je wilt Jezus volgen en ook zo zijn zoals Hij is. Dan weet je, als je door problemen, pijn en verdriet heengaat (want die worden je niet bespaard), dat Hij altijd alles zal laten medewerken ten goede voor degenen die Hem liefhebben. Als je diep in de put zit, weet je dat je er ook weer uitkomt, omdat Hij met je is. Ik weet dit omdat ik die dingen zelf heb ervaren. Als u Jezus reeds zelf persoonlijk ervaren hebt, dan weet u waarover ik spreek. Als u dit nog niet ervaren heeft, dan is het heel moeilijk te begrijpen. Wat bedoel ik? Ik bedoel dat we ons niet iets moeten toeëigenen wat we niet hebben. We moeten niet zeggen een christen te zijn, als we Christus niet “bezitten’’. Want dan zijn we vol twijfels, verwarring en onzekerheid. Maar als je een ervaring hebt met God, met de levende tegenwoordigheid van Jezus Christus, dan zal dit als een brandend licht in uw hart openbarsten. U zult weten dat u God aanvaard heeft en Hij u. U weet dan dat Christus in u leeft. De liefde van Jezus kan ervoor gaan zorgen dat relaties hersteld worden. We worden gered door één Persoon, alleen door één Persoon, alleen door één Persoon: Jezus Christus!
Weet u, als we Hem verloren hebben, zullen we Hem terug kunnen vinden op het punt waar we Hem zijn kwijtgeraakt of waar we Hem verlaten hebben. Maria nam aan dat Hij in hun gezelschap was. Wat deed ze echter toen ze ontdekte dat Hij weg was? Ze erkende dat Hij afwezig was. Ze had een fout gemaakt. Ze had Hem uit haar leven laten glippen. Dus stopte ze, keerde zich om en ging terug naar de plaats waar ze Hem had achtergelaten. Waar heeft u Hem achtergelaten? Wat heeft u gedaan om Hem te verlaten? Stopte u met bidden? Begon u te liegen of liet u haat toe in uw hart? Begon u Hem te verwaarlozen? Liet u zich overhalen om iets te doen tegen Zijn wil? Heeft kwaadsprekerij, jaloezie, geldzucht of iets anders uw hart gegrepen? Bent u lauw geworden? Begon u te stoppen met bezoeken van samenkomsten? Vervult kritiek uw hart? Heeft gekwetstheid uw hart verhard? Bent u teleurgesteld, door leed kapotgeslagen?
Begin weer te bidden! Ga uw Bijbel weer lezen! Bezoek weer een samenkomst. Jezus zal u ontmoeten op de plaats waar u Hem hebt verlaten. Erken uw fouten en vraag Hem om vergeving en schenk ook zelf vergeving aan anderen en als u dit doet, zult u Hem zeker terugvinden!
 
O ja, wat was de tekst ook al weer? “wat is de mens dat U aan Hem denkt, het mensenkind, dat U naar hem omziet?”
We mogen (opnieuw) de Here Jezus ervaren in ons persoonlijk leven. Dat is Kerst.
 
                                                                          Overdenking door Richard Kelly
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019