Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Overdenking Franklin Brondenstein

 

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel (Matt. 5:3).

Heb jij er wel eens over nagedacht wat het betekent om werkelijk nederig te zijn? Dan heb ik het niet over die valse nederigheid die wij allemaal wel eens tonen, wanneer we met lof overladen worden omdat we een bepaald talent succesvol hebben gebruikt of een bepaalde taak goed hebben uitgevoerd. We glimlachen dan, doen alsof we verlegen zijn en proberen het compliment terzijde te schuiven. Maar in de meeste gevallen zijn onze ware gevoelens juist het tegenovergestelde. In onze gedachten schreeuwen we het uit: "Nou, het is hoog tijd dat iemand eindelijk erkent hoe goed ik ben in wat ik allemaal doe!". Nee, dit is niet de nederigheid waar ik het over heb.

Jezus gaf ons het grootste voorbeeld van wat het betekent om werkelijk nederig te zijn.

In Genesis was Hij het Woord dat alle dingen schiep. Hij is Degene die elk levend wezen heeft voortgebracht. Alles wat bestaat werd door Hem gemaakt (Johannes 1:1-3). Jezus de schepper deed vrijwillig afstand van Zijn goddelijke rechten en positie uit liefde voor Zijn Vader en neemt een menselijke gedaante aan. Kunnen wij zelfs maar een fractie begrijpen van de liefde en de nederigheid van de Schepper, die Hem bewogen de heerlijkheid van de hemel te verlaten, in een vleselijk gewaad te worden gestoken, Zich onder Zijn schepselen te mengen, door hen te worden afgewezen, hen toe te staan dat zij Hem sloegen, Hem bespuugden en Hem op een ruw houten kruis sloegen, zodat Hij de straf op zich kon nemen die de mensheid verdiende?

Fil. 2 : 5-8 zegt dat Jezus zich vernederde en gehoorzaam was tot in de dood – “de dood aan het kruis". Het was een vernederende openbare terechtstelling en een symbool van lijden en schaamte. Jezus nam Zijn kruis op Zich als een dienaar. Zijn dood was niet voor Zichzelf, maar voor de mensen die Hij was komen dienen: zondaars.

Jezus probeerde Zijn discipelen te onderwijzen in de korte tijd die zij samen doorbrachten. De discussie, die onder hen woedde over wie de belangrijkste zou zijn in het koninkrijk, werd door Jezus op de volgende manier afgesloten: "Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: 'Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.'" (Marcus 10:42-45)

In Johannes 13:3-5 staat: Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had." En in Joh. 13:12-15 staat: "Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. 'Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?'; vroeg hij. 'Jullie zeggen altijd "meester" en "Heer" tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

Paulus schreef de volgende woorden, ingegeven door de Heilige Geest, in zijn brief aan de kerk in Filippi en uiteindelijk aan alle gelovigen: "Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had". Dat is geen kleinigheid. Het is van groot belang dat wij allen dit principe goed begrijpen en toepassen als we vrij willen zijn om God te dienen. Hoe zouden wij ooit gehoorzaam kunnen zijn aan de geboden van Christus zonder deze nederige houding te hebben? Alleen met de gezindheid van Christus kunnen we anderen belangrijker vinden dan onszelf (Fil. 2:3), een broeder zachtmoedig op het rechte pad brengen, wanneer hij een misstap heeft begaan, en ervoor waken dat wij zelf niet tot misstappen worden verleid (Galaten 6:1). Want alleen met de gezindheid van Christus kunnen we onze vijanden liefhebben, de mensen die ons vervloeken zegenen, goede dingen doen voor de mensen die ons haten en bidden voor de mensen die ons gebruiken en vervolgen (Mat. 5:44).

De reden dat werkelijke nederigheid zo moeilijk is, is dat werkelijke nederigheid de gestalte van een dienaar aanneemt. En de meesten van ons worden liever gediend dan dat wij zelf anderen dienen. Als wij nederig willen zijn, vrij om God te dienen, dan is het noodzakelijk dat we ook vrij zijn van enige hoogmoed (ons verlangen om gediend te worden) die ons ervan kan weerhouden om anderen te dienen. Jezus verlaagde Zichzelf en werd gehoorzaam tot de dood, zodat Hij het hoogst mogelijke offer kon brengen voor mensen die het niet verdienen.

Jezus zei in Mat. 16:24 tegen Zijn discipelen: "Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen". Amen.

 

                                                                Gods rijkelijke zegen, Br. F. Brondenstein

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019