Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Overdenking door Franklin Brondenstein

 

Als mensen iets samen gaan doen, dan hebben ze een basis, een uitgangspunt nodig. In een relatie als het huwelijk dient er ook zeker een eenstemmigheid te zijn over wat voor beiden het belangrijkste is. Voor sommige echtgenoten is dat geld, voor anderen carrière, sport of andere dingen. De basis voor christenen moet zijn: Christus zelf en Zijn Woord. Als u beiden voor Christus hebt gekozen, dan hebt u in ieder geval een hechte basis voor uw huwelijk. Als u Christus wilt volgen dient u ook te doen wat Hij zegt. Dan kan uw huwelijk, vol verwachting, vol ontwikkeling en vol goede vruchten zijn. God heeft het huwelijk ingesteld, daarom is Gods Woord de beste leidraad voor een goed huwelijk.

 

Gods uitgewerkte plan voor het huwelijk schrijft mannen voor, zich los te maken van hun vader en moeder en zich hecht aan hun vrouw, met wie hij één van lichaam wordt (zie Gen.2:24 ; Matt.19:5,6 en Efe.5:31). Het betekent niet dat je ze aan hun lot moet overlaten of hen helemaal in de steek laat, want Ex.20:12 zegt; Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. (zie ook 1Tim.5:8). Van jouw ouders losmaken betekent wel, dat je relatie tot je ouders radicaal verandert. Het betekent, dat je belangrijkste menselijke relatie, die met je vrouw is en het betekent ook een totale en onomkeerbare toewijding van twee mensen aan elkaar. Man en vrouw beloven elkaar trouw tot in de dood, want het huwelijk is een verbond (Mar.10:7-9). Eén plus één is één, is misschien geen correcte wiskundige uitspraak, maar het is een juiste beschrijving van Gods uitgewerkte plan voor het huwelijksrelatie. Gods uitgewerkte plan voor het huwelijk houdt ook in, dat echtparen één van lichaam worden. Volledige intimiteit en eenheid is een deel van Gods plan voor een goed huwelijk. Binnen de grenzen van het huwelijk zijn seksuele relaties heilig, goed en mooi, maar als zij aangegaan worden buiten het huwelijk zijn ze lelijk en zondig (1Kor.6:16 ziele band).  

 

Een belangrijke vereiste voor een goed huwelijk is dat men elkaar accepteren. Elkaar liefhebben houdt in dat u elkaar accepteert zoals u bent. Aanvaard de fouten en zwakheden van uw echtgenoot/echtgenote die u eerder niet kende of niet had willen zien. U krijgt een begrip van wat elkaar accepteren is als u bedenkt hoe God u accepteert. Rom.5:8 zegt; Maar God bewees ons zijn ​liefde​ doordat ​Christus​ voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Amen?

 

We kennen allemaal het beeld van Christus (de Bruidegom) en Zijn gemeente (Zijn bruid), hoe het beschreven staat in Efeziërs 5:22-33 (NBG-vert.), maar beseffen we hoe diep dat beeld gaat en wat er allemaal in opgesloten zit met betrekking tot onze eigen huwelijken? Dit tekstgedeelte spreekt over een bijbelse gezagsorde in het huwelijk in een situatie waarin man en vrouw beide gelovig zijn en beide willen leven in gehoorzaamheid aan Christus. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor onderdanig zijn is hupotasso, een samengesteld werkwoord dat betekent: zichzelf onder (gezag) plaatsen. God zegt niet dat de man superieur is aan de vrouw. De man draagt als hoofd de verantwoordelijkheid om zijn vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente heeft liefgehad en zijn leven voor haar heeft gegeven. Deze man zal alles doen om zijn vrouw te onderwijzen in het Woord en te beschermen, en de vrouw plaatst zich vrijwillig onder deze bescherming. Enerzijds moeten mannen en vrouwen zich in hun omgang met elkaar spiegelen aan hoe Christus met Zijn gemeente omgaat. Anderzijds is het echter ook zo dat juist een huwelijk waarin man en vrouw zó met elkaar omgaat, iets van de relatie tussen Christus en Zijn gemeente zichtbaar maakt.

 

Om een goed huwelijk te hebben, moeten man en vrouw persoonlijk hun verantwoordelijkheden naar God en naar elkaar toe weten. Het is de bedoeling van het huwelijk dat beide partners een onderlinge relatie hebben die zich voortdurend ontwikkelt en verdiept. Hiervoor is, in welke vorm dan ook, communicatie nodig, waardoor contact en wederzijds begrip tot stand komen. Voor een wezenlijk goede communicatie is luisteren zeer belangrijk of zelfs het belangrijkste. Spr.18 : 13 (NBV-vert.) zegt Wie antwoordt zonder eerst te luisteren, handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk. Het is ook belangrijk je best te willen doen iets zo te vertellen, dat je weet dat de ander het heeft begrepen, want dit is ook meestal de oorzaak van meningsverschillen in het huwelijk.

 

Verstoorde relaties door storing in communicatie is een vaak voorkomende probleem in een huwelijk. Misschien heb je iets gezegd of gedaan dat je daarmee de ander heeft kwetst. Hij/zij heeft het je kwalijk genomen. Of de ander heeft iets over jou of tegen jou gezegd, je voelt je benadeeld of onbegrepen en dat doet pijn, want juist degene die het dichtst bij u staat kan je het hardst raken door wat hij of zij doet of zegt. Voor je het in de gaten hebt, komt de verwijdering. De afstand wordt steeds groter, de afstand wordt een breuk en de breuk wordt een kloof. Is dit niet herkenbaar?

 

Communicatie komt niet vanzelf, maar kan geleerd worden. Veel echtparen die een goed huwelijk hebben kunnen dit bevestigen. Ook zij hebben moeten leren communiceren. Wij zijn ons meestal niet van bewust dat onze woorden zo’n grote positieve of juist negatieve invloed kunnen hebben. Mensen realiseren zich vaak niet wat voor schade men kan aanrichten door wat men tegen anderen zegt. Woorden die in enkele seconden uit boosheid uitgesproken worden kunnen zo’n grote schade aan de ziel aanrichten, dat het jaren in beslag neemt voor herstel. Wanneer een huwelijk spaak loopt, gaat dit meestal gepaard met een storing in de communicatie. Wanneer een huwelijk slaagt, treft men een goed communicatiesysteem aan.

 

Twee basisvereisten voor goede communicatie zijn wederzijdse eerlijkheid en openheid (Ef.4 : 25 ; 1Joh.1 : 7 – 10) en zelfbeheersing (denk aan Spr.18:13). Ik kan mijn vrouw niet kennen, zij kan mij niet werkelijk kennen, tenzij wij open en eerlijk zijn met elkaar. In 1Kor.2 : 11a staat geschreven; Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Met andere woorden: Een ander mens is nooit in staat om onze diepste beweegredenen te kennen, tenzij we er zelf over spreken. Gods uitgewerkte plan voor het huwelijk is, dat echtparen alles met elkaar delen; hun bezittingen, hun lichamen, hun inzichten, hun ideeën, hun capaciteiten, hun problemen, hun successen, hun lijden, hun falen enz., dus een totale overgave en een totaal delen van de gehele persoon met de andere persoon tot de dood om zo een echte eenheid te vormen.

 

Het beleven van echte eenheid in het huwelijk is voor een groot deel afhankelijk van de relatie die zowel man als vrouw hebben met God en de manier waarop ze met elkaar communiceren.

 

Mijn vrouw en ik hebben een goed huwelijk. Dat neemt niet weg dat wij soms een kink in de kabel hebben. Wanneer wij terugkijken op ons 28 jarig huwelijk, is het duidelijk dat het alleen beter is geworden en de toekomst wordt het allerbeste. Wij zijn blij dat wij de eerste jaren ‘overleefd’ hebben en dat de ‘kinderziekten’ van een beginnend huwelijk achter ons liggen. Vanzelf is dat niet gegaan. In het verleden hadden wij ook hulp, kennis en ervaringen kunnen gebruiken van broeders, zusters en soms ook echtparen die ernaar streven te leven zoals God het wil. Het vergt voortdurend inspanning en waakzaamheid. Uiteraard doen wij dat samen, maar in zekere zin ook afzonderlijk. Ons huwelijk is beter omdat wij ook individueel sterker zijn geworden. Onze persoonlijke ijver om God te dienen heeft ons samen sterker gemaakt (Pred.4:12). Het opnemen van onze individuele verantwoordelijkheid om de vrucht van de Geest na te streven bracht een hoger rendement in onze relatie. Voor een goed huwelijk heb je individuen nodig die ervoor willen gaan. Interpreteer dat laatste vooral niet als een vorm van hoogmoed. Wij willen gewoon de woorden van Jezus horen: “Wel gedaan gij goede en getrouwe dienstknecht.” Het is onze passie om voor Hem uit te blinken ook wat betreft ons huwelijk. Ieder christen die dat voor ogen houdt, doet het fantastisch. En wanneer wij achterom kijken dan zien wij dat wij op weg zijn. Christus is gegroeid in ons.

 

Heb je een goed huwelijk, doe je best om het zo te houden, maar wil je een goed huwelijk? Begin bij jezelf! Elkaar bemoedigen en waardering uitspreken is misschien wel het mooiste cadeau wat wij als echtparen aan elkaar kunnen geven. Woorden als: “Je bent fantastisch en ik wil alles doen om jou te steunen of Ik ben zo blij dat God jou aan mij heeft gegeven, kunnen wonderen verrichten”. Dan vallen al je verdedigingsmuren weg. Dan wil je niets liever dan bij de ander zijn.

 

Een aantal vragen om samen als echtpaar over na te denken:

Heb je de indruk dat je huwelijk beter is dan een jaar geleden?

Waarom wel? of Waarom niet?

Evalueer je huwelijk op de vrucht van de Geest in Galaten 5:22-23. Hoe weerspiegelt jouw leven deze vrucht? En welke impact heeft dat op jouw huwelijk?

Welke veranderingsprocessen naar heiligheid bewerkt God op dit moment in je leven? Hoe zal dat je huwelijk ten goede komen?

Wat zou je kunnen doen om een passie voor een heilig leven in jezelf en in elkaar op te wekken?

 

Tenslotte heb ik een aantal nuttige tips voor de ontwikkeling van een goed huwelijk:

Accepteer het feit dat het opbouwen van een goed huwelijk tijd en moeite kost.

Realiseer u dat u getrouwd bent. Ga met problemen naar uw echtgenoot/echtgenote en niet naar uw ouders, want veel ouders zijn niet in staat om zich neutraal op te stellen in geval van onenigheden en hun goedbedoelde adviezen worden niet altijd in dank afgenomen.

Leer te leven met de realiteit van het huwelijk (die mogelijk teleurstellend is na de ‘rozengeur en maneschijn’ van de verlovingstijd).

Aanvaard de fouten en zwakheden van uw echtgenoot/echtgenote die u eerder niet kende of niet had willen zien.

Maak tijd vrij om samen tot God te bidden en vertrouw op Hem, want Hij alleen is degene die ALLES kan fixen als wij doen wat Hij van ons vraagt. Amen?

Hebt u vaak te maken met meningsverschillen in uw huwelijk? Als u beiden bereid bent, alleen of samen, de Bijbel te openen en te luisteren naar wat God zegt, in plaats van uw mening te stellen tegenover die van de ander, dan wordt elke moeilijkheid tussen u een mogelijkheid om dichter bij elkaar te komen. Col.3:15a zegt; En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten. In het Grieks wordt hier het woord brabeuetõ gebruikt. Brabeueõ is de omschrijving van de taak van de scheidsrechter in sportwedstrijden en houdt beslissen, bevelen, besturen en leiden in. M.a.w.; de vrede van God (of van Christus) moet scheidsrechter zijn. Daar waar bitterheid of boosheid in de harten van gelovigen (echtparen) opkomt, daar waar de eenheid in gevaar wordt gebracht, moet de vrede van de Heer bepalend zijn. Vervolgens (Col.3:15b) roept Paulus de gelovigen, dus ook echtparen op om dankbaarheid te tonen aan de Gever (Christus) van deze vrede, die hen ook geroepen heeft. AMEN.

 

                                                                                                    Br. Brondenstein

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019