Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Lofprijs en aanbidding

 

We gebruiken de woorden lofprijs en aanbidding om zekere handelingen te beschrijven die hetzelfde lijken, maar toch anders zijn. Ze worden vaak in één adem genoemd, maar zijn toch anders. Het is belangrijk om het verschil te kennen tussen lofprijs en aanbidding, omdat er een geschikte tijd is voor beide. Er zijn nog vele christenen die veronderstellen dat lofprijs vlugge opwekkende liederen zingen is, en dat aanbidding het zingen van langzame liederen is.

Lofprijs is inderdaad vaak energiek. Lofprijs is wat we doen wanneer we in de tegenwoordigheid van de Heer komen en doen wij over het algemeen met ons verstand. Lofprijs komt vooral neer op goed spreken over God en ook tegen God. Wij prijzen God voor wie Hij is, complimenteren en verhogen Hem. Lofprijs is een handeling van geloof en creëert een atmosfeer voor de tegenwoordigheid van de Heer. God troont op onze lofgezangen (Ps.22:4).

Een aantal waarneembare uitingen van lofprijs zijn: klappen in de handen (Ps.47:2), juichen en jubelen (Jes.12:6), dansen voor de Heer (2Sam.6:14) en het opheffen van handen (Klaagl.3:41). Lofprijs is het enige werkelijke offer dat wij kunnen brengen aan God, want al het andere is al van Hem. Onze lofprijs vindt haar basis in het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Wij prijzen de Heer ook niet omdat wij ons zo goed voelen (dat mag natuurlijk wel), maar het wordt pas een lof-offer als wij Hem ook prijzen onder moeilijke omstandigheden.

Aanbidding is t.o.v. lofprijs over het algemeen meer sensitief en heeft te maken met onderwerping en ontzag. Aanbidding is een zaak van het hart en wordt geboren uit een relatie met God.

Het woord aanbidden betekent: Als Goddelijk wezen vereren, de hoogste eer schenken of hartstochtelijk vereren. Een aantal waarneembare uitingen die in de Bijbel voorkomen zijn: Diep buigen, eerbied (Gen.17:3 ; 2Kron.20:18), neerknielen, diepe verering en neervallen (1Kor.14:25 ; Openb.4:9-10).

Hoewel aanbidding op de eerste plaats een zaak van het hart is, zijn waarneembare uitingen van aanbidding wel degelijk heel belangrijk. Zoals geloof dood is als er geen waarneembare werken zijn, zo zal een hart van aanbidding dat echt leeft ook concreet tot uiting komen in woorden en gedrag van aanbidding. Door de hele Bijbel heen kunnen we lezen dat men zich met het aangezicht ter aarde wierp om God te aanbidden. Abram, Mozes, Jozua, David en andere mannen Gods deden dit uit ontzag voor de Heiligheid van God.

Jezus zegt in Joh.4:22-24; Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. 23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24 want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.

Jezus verzekerde de vrouw (Samaritaanse) dat er een tijd zou komen, waarin de plaats van verering er niet langer toe zou doen. Hij wees haar erop dat die ‘ure’ eigenlijk al was aangebroken. De doorbraak waar Hij het over had, was in beginsel al een feit. Dat viel daaruit op te maken dat er van nu af ‘waarachtige aanbidders’ zouden zijn. Daarbij viel het principiële verschil tussen joden en Samaritanen (zie vs.22) weg. Aan beide kanten zou er voortaan sprake zijn van ware aanbidding, een aanbidding van de Vader ‘in geest en in waarheid’.

Wanneer Geest en waarheid (Gods Woord) de ruimte krijgen in ons leven, zal dat zeker merkbaar zijn in onze samenkomsten en er worden dan ook woorden van God gesproken.

Aanbidding is op de eerste plaats een zaak van het hart en een hart van aanbidding zal zich echter niet beperken tot aparte momenten van aanbidding, zoals in gemeentesamenkomsten en conferenties. Een echt hart van aanbidding zal zich doorlopend manifesteren in een nederige levenshouding. Een dergelijk hart uit zich in een leven dat niet op eigen eer uit is maar zichzelf voortdurend klein maakt ten opzichte van God en God groot maakt ten opzichte van zichzelf. Het leven van Christus was alleen gericht op het groot maken van de Vader. Daarmee was Zijn leven één ononderbroken aanbiddingdienst. In dit opzicht is Zijn leven voor ons uiteraard het grote voorbeeld.

God is Geest en Hij wil ons leren functioneren in de geestelijke wereld. Wie Hem aanbidden moeten echt leren dat het gaat om overgave aan de Geest, met een hart dat waarachtig God wil aanbidden en niet zomaar wat liedjes zingt uit gewoonte. De echte aanbidding is er één die door de Heilige Geest wordt bewerkt en kan je optillen naar de heerlijkheid van God, waar je Hem intens ervaart en alles om je heen vervaagt.

Durf je jezelf over te geven aan de Heilige Geest, die jou mee wilt nemen naar de heerlijkheid die er rond Gods troon is?

Wanneer God naar onze samenkomsten kijkt, zit Hij op Zijn troon te genieten van onze lofprijs en aanbidding?

Psalmen 95:1-7; Kom, laten wij jubelen voor de HEER, juichen voor onze rots, onze redding. 2 Laten wij hem naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang. 3 De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. 4 Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe, 5 van hem is de zee, door hem gemaakt, en ook het droge, door zijn handen gevormd. 6 Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker. 7 Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem: AMEN

 

                                                                                       Br. Franklin Brondenstein

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019